Các lệnh thông dụng khi làm việc với Linux và OpenFOAM

2 phút

Bài viết này tập hợp các lệnh thông dụng và hữu ích khi làm việc với LinuxOpenFOAM.

1. Linux

1.1 Các lệnh điều hướng:

 • pwd : Hiển thị tên thư mục đang làm việc.
 • ls : Hiển thị các thư mục và file có trong thư mục hiện tại.
  • ls * : Liệt kê tất cả các file trong folder hiện hành bao gồm cả thư mục con.
  • ls Name : Liệt kê tất cả các file trong folder Name nằm trong thư mục hiện tại.
 • cd : Chuyển tới thư mục mới.
  • cd .. : Trở về 1 thư mục trước.

1.2 Các lệnh hiển thị

 • cat : Hiển thị nội dung chỉ định trong 1 file, có nhiều lựa chọn đi kèm.
 • tail : Hiện thị dòng cuối cùng trong văn bản, có nhiều lựa chọn đi kèm.

1.3 Các lệnh làm việc với file

 • cp : Copy một hoặc nhiều files, option -r để copy thư mục
 • mkdir : Tạo một folder mới
 • rm : Xóa file. Option -r để xóa thư mục.
 • mv : Di chuyển hoặc sửa tên file/thư mục

1.4 Các lệnh hữu ích khác

 • PS1='\u:\W\$ ' : Rút gọn đường dẫn hiển thị ở command line. Thông tin chi tiết hơn có thể xem tại đây
  • Example
   root@root:/a/b/c/d/e$ PS1='\u:\W\$ '
   root@root:e$
   

2. OpenFOAM

2.1 Tìm kiếm file và thư mục

Command Ý nghĩa
find $FOAM_SRC Liệt kê file, folder, đường dẫn trong thư mục nguồn
find $FOAM_SRC -name fvMesh.H Liệt kê file và đường dẫn có tên fvMesh trong thư mục nguồn
find $FOAM_SRC -name fvMesh.H -type f Liệt kê tất cả file có tên fvMesh trong thư mục nguồn
find $FOAM_SRC -name fvMesh.H -type l Liệt kê đường dẫn của file có tên fvMesh trong thư mục nguồn
find $FOAM_SRC -name “*.[CH]” -type f Liệt kê tất cả file .H hoặc .C trong thư mục nguồn

2.2 Các lệnh nâng cao

 • Tìm kiếm một chuỗi trong file. Lệnh dưới đây tìm kiếm từ khóa slip trong tất cả các file trong thư mục tutorial
  $> find $FOAM_TUTORIALS -type f | xargs grep -sl 'slip'
  

  Note: Tham khảo thêm

2.3 Shortcut (OpenFOAM alisas)

Command Ý nghĩa
foam Chuyển đến thư mục cài đặt OF
app Chuyển đến thư mục các ứng dụng của OF
src Chuyển đến thư mục chứa mã nguồn của OF
tut Chuyển đến thư mục tutorials
solver Chuyển đến thư mục chứa các solver của OF

3. GNU PLOT

 • Định sạng log cho trục y
  gnuplot > set logscale y
  
 • Vẽ cơ bản:
  • Vẽ dữ liệu trong cột 1,2 của ‘filename0’ trong thư mục A của thư mục hiện hành
  • Tương tự với ‘filename1’ ở thư mục hiện hành
  • Mặc định, nếu ko set tiêu đề thì tên file sẽ là tên đồ thị
  • Dùng , để vẽ nhiều đồ thị
   gnuplot > plot 'A/filename0' using 1:2 with lines, 'filename1' using 1:2 with lines
   

Để lại bình luận