CFD - Khái niệm cơ bản 2

Trong phần 1, chúng ta đã tìm hiểu các cách thức mô hình hóa dòng chảy. Trong phần này, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về một khái niệm khác khá quan trọng là Đạo hàm thực (Substaintial Derivative). Một số tài liệu dịch khái niệm này là đạo hàm tổng do nó là tổng của đạo hàm cục bộ (local derivative) và đạo hàm đối lưu (convective derivative). Một số tài liệu dịch khái niệm này là đạo hàm vật chất. Để thống nhất, từ nay mình sẽ dùng khái niệm đạo hàm thực để chỉ loại đạo hàm này trong các bài viết.

2. Ý nghĩa vật lý của Đạo hàm thực trong cơ học chất lưu ?

Một cách tổng quát, đạo hàm thực là đạo hàm phản ánh sự biến đổi theo thời gian của một đại lượng trong quá trình di chuyển của một phần tử chất lưu. Chúng ta thường hay nhầm lẫn khái niệm đạo hàm thực với đạo hàm cục bộ hoặc đạo hàm đối lưu. Trên thực tế, ý nghĩa vật lý của các đạo hàm này là khác nhau dù cho cách thức biểu diễn toán học là giống nhau. Chúng ta sẽ cùng phân tích một mô hình để


Reference:

  1. Hirsch C. (2016). Numerical computation of internal and external flows. Volume 1.
  2. Anderson-J-D. (1996). Computational Fluid Dynamics: the Basics With Applications.